Switch to English

MUZIEKAANVRAGEN
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van klassieke muziek.

Wij hebben daarbij een voorkeur voor muziekfestivals met een landelijke uitstraling en met een aanzienlijk aantal uitvoeringen.

Aanvraagprocedure
Loop voor het indienen van uw aanvraag de volgende stappen door:
 1. Ga na of uw aanvraag overeenkomt met onze doelstellingen en beleidsvoorkeuren.
 2. Ga na of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden
 3. Neem per email of telefonisch contact op met de Turing Foundation over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
 4. Vul het aanvraagformulier volledig in
 5. Voeg de benodigde aanvullende documentatie toe
 6. Stuur het geheel, digitaal of schriftelijk, aan:

  Turing Foundation
  Ellen Wilbrink, directeur
  Herengracht 514
  1017 CC Amsterdam
  info@turingfoundation.org
Voor informatie over hoe wij met aanvragen omgaan verwijzen wij u naar onze beoordelingsprocedure.

Op onze overzichtspagina voor kunst vindt u alle projecten waaraan de Turing Foundation eerder een donatie heeft toegekend.

Voorwaarden
 • De live muziekuitvoering moet de hoofdactiviteit van het te financieren project zijn; onder ‘live uitvoeringen’ verstaan we uitvoeringen waar musici en/of zangers, en de toehoorders zich op dezelfde locatie bevinden;
 • We financieren alleen muziekuitvoeringen waar een gedegen marketingplan aan ten grondslag ligt;
 • Wij hechten aan een reële prognose van het verwachte aantal bezoekers. Daarom keren wij bij goedkeuring van de aanvraag door het Bestuur 80% van de donatie direct uit, en de resterende 20% na het daadwerkelijk behalen van het verwachte aantal bezoekers. Als het aantal bezoekers met een percentage tussen de 20% en 50% achterblijft bij de verwachting, dan wordt 10% van de voorgenomen toekenning uitgekeerd. Bij een afwijking van 50% of meer wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd.
 • Bij een totale projectbegroting boven €25.000 is vereist dat na afronding van het project een door een accountant goedgekeurde eindafrekening kan worden overlegd;
 • De totale projectbegroting is niet lager dan €10.000.
 • De Turing Foundation financiert niet meer dan 50% van de totale projectbegroting;
 • De aanvraag dient minstens een half jaar voor de start van het project bij de Turing Foundation te zijn ingediend.


Beleidsvoorkeuren
 • Wij hebben een voorkeur voor muziekfestivals;
 • Wij hebben een voorkeur voor projecten met een lage kostprijs per bezoeker; er moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de hoogte van de begroting en het publieksbereik;
 • Wij ondersteunen bij voorkeur projecten waarbij een muziekstuk van hoge kwaliteit op laagdrempelige wijze wordt aangeboden;
 • Wij hebben een voorkeur voor muziekuitvoeringen die potentieel een groot publiek kunnen bereiken, dan wel een nieuw/ander publiek weten te bereiken dan het reguliere concertpubliek, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de muziekuitvoering;
 • Om die kinderen (vanaf 8 jaar en ouder) te bereiken die anders niet met klassieke muziek in aanraking komen hebben wij een voorkeur voor muziekuitvoeringen waar scholen bij betrokken zijn.


Uitsluitingen
De Turing Foundation steunt nadrukkelijk geen:
 • Individuen, individuele muzikanten, dirigenten of componisten;
 • Eenmalige concerten of eenmalige concertseries;
 • Muziektheater;
 • Muziekfestivals waarbij één specifiek instrument centraal staat;
 • Muziek gericht op kinderen jonger dan 8 jaar;
 • Activiteiten waarbij de muziek slechts dient ter ondersteuning van iets anders (zoals een dansvoorstelling, of de herdenking van een bepaalde gebeurtenis);
 • Exploitatie, verbouwing, onderhoud of monumentenzorg van muziekpodia, muziekscholen en overige gebouwen of uitvoeringslocaties;
 • Muziekeducatie, sociale cohesie of publieksparticipatie;
 • Talentontwikkeling;
 • Productie van nieuwe muziekstukken;
 • Archiverings- en digitaliseringsprojecten;
 • Opname of publicatie van muziek (cd, dvd, radio, tv);
 • Prijzengelden;
 • Jazzmuziek, popmuziek, al of niet in combinatie met klassieke muziek

Bovendien geldt voor al onze donaties:
 • Wij financieren uitsluitend projecten die binnen onze doelstellingen vallen en aan onze voorwaarden voldoen;
 • Het project heeft geen winstoogmerk;
 • Het project is controleerbaar, met meetbare resultaten en een duidelijke tijdsafbakening;
 • Wij steunen geen initiatieven/organisaties met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling.


Aanvraagformulier
Naast de hieronder genoemde aanvullende informatie verzoeken wij u vriendelijk het volgende aanvraagformulier kort en bondig en volledig in te vullen:

aanvraagformulier


Benodigde aanvullende informatie
Wij verwachten bij iedere aanvraag de volgende bijlagen te ontvangen:
 • Totale projectbegroting (uitgesplitst per jaar indien het een meerjarig project betreft) en een specificatie en motivering van het aangevraagde bedrag;
 • Marketingplan voor het project
 • Informatie over randprogrammering (indien aanwezig)

  m.b.t. uw organisatie:
 • Een kopie van een actueel uittreksel van maximaal één jaar oud uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Een samenvatting van het meest recente beleids- en activiteitenplan;
 • De meest recente balans- en resultatenrekening van uw organisatie en het meest recente jaarverslag;

top