Switch to English

Mangrove projecten
Deze pagina geeft een overzicht van natuurbeschermingsprojecten waaraan de Turing Foundation heeft bijgedragen, waarbij (onder andere) duurzaam met mangroves wordt omgegaan. Voor een overzicht van al onze natuurprojecten, zie onze natuurpagina.
Projectdetails
Wetlands International Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinée Bissau, Tanzania, Indonesië, Filippijnen, 2019-2023
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Wetlands International is een van de vijf oprichters van de Global Mangrove Alliance en heeft zichzelf de taak toebedeeld om kennis over effectief mangroveherstel beter te delen. Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands in eerste instantie in Guinée Bissau, Tanzania, Indonesië en de Filippijnen aan best practices. Met deze best practices helpen zij overheden om tot goed mangrovebeleid te komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatiestrategie dat de hele internationale mangrovegemeenschap wordt gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha mangrove gebied effectiever wordt hersteld.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 30.000 in 2023).

Zie ook:
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Guinée Bissau
      Andere projecten in Tanzania
      Andere projecten in Indonesië
      Andere projecten in Filippijnen

Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinée Bissau, Tanzania, Indonesië, Filippijnen
Ontsluiten kennis mangroveherstel, Guinée Bissau, Tanzania, Indonesië, FilippijnenMission Tiburon Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2023-2025
Dit project van Mision Tiburon helpt de regering van Costa Rica om haar internationale verplichtingen na te komen om 100% van de kustgebieden te beschermen en in stand te houden, ervoor te zorgen dat de wetlands worden beheerd en effectief worden gecontroleerd en mechanismen te ontwikkelen om mangroven duurzaam te gebruiken voor levensonderhoud. Het afgelopen jaar is de organisatie begonnen met het herstellen van mangrovegebieden en nu is additionele financiering nodig om de impact van het herstelwerk op te schalen. Tegelijkertijd zal Mision Tiburon blijven werken om lokale gemeenschappen te betrekken en alternatieven voor levensonderhoud te promoten.
Het project versterkt het hamerhaaienreservaat in Golfo Dulce in Costa Rica door bescherming en herstel van mangrove gebieden en door de ecologische en sociaaleconomische kwetsbaarheden in lokale gemeenschappen te verminderen.

De Turing Foundation draagt € 200.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2023) Met deze bijdrage zal een aanzienlijk extra deel van het mangrovegebied kunnen worden hersteld.

Zie ook: Andere klimaat projecten

Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2022-2025
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2022-2025Conservation International Sustainable mangrove conservation, Liberia, 2019-2022
Conservation International is een van de grootste internationale natuurorganisaties en werkt al meer dan 30 jaar aan een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur waardeert en beschermt. De Turing Foundation ondersteunde eerder een mangrove project van hen op de Filippijnen. Conservation International Liberia, een van de 27 landenkantoren, zet zich onder andere in voor goed management van vijf beschermde natuurparken en om te groeien naar veertien beschermde natuurgebieden in Liberia waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeenschappen in staat stellen via 'conservation agreements' dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dit proces mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2022)

Update januari 2022: De twee benodigde surveys zijn eind oktober afgerond. Conservation International organiseerde 10 bijeenkomsten met gemeenschappen met in totaal 125 deelnemers. Zij blijven zo goed geïnformeerd en kunnen input leveren op het traject. Veldonderzoek wees uit dat er in totaal 78 gemeenschappen effect ondervinden van dit project en dus meegenomen worden in het plan van aanpak voor bijeenkomsten en de 'Conservation Agreements'. In 2022 wordt een begin gemaakt met het plan voor ecotoerisme.

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere projecten in Liberia

Sustainable mangrove conservation, Liberia
Sustainable mangrove conservation, LiberiaWetlands International Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée Bissau, 2015-2018
Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en de biodiversiteit. Hun werk in West Afrika focust zich o.a. op de bescherming van mangrove gebieden. In Guinea-Bissau wil Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen en duurzaam gebruik te stimuleren. Naast capaciteitsversterking van het parkmanagement, wordt samen met zeven lokale gemeenschappen 200 ha mangroven hersteld en worden betere rijstproductietechnieken aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen te gaan. Meer kennis over de natuurwaarden en actuele bedreigingen is nodig en meer betrokkenheid van de gemeenschappen. De gemeenschappen helpen de parkbeheerders met direct beschermingswerk door gedegradeerde gebieden te herstellen en verlichten de druk op de natuur door duurzame alternatieven zoals betere rijstbouwtechnieken toe te passen.

De Turing Foundation maakt dit initiatief mogelijk met een bijdrage van € 350.000 (waarvan € 50.000 in 2018).

Update november 2017: In samenwerking met de lokale overheid zijn monitoringsactiviteiten opgezet voor watervogels en visserij. Daarnaast is 104 ha (doel was 80 ha) natuur hersteld door aanplant en door het natuurlijk herstel te stimuleren. In het kader van het bevorderen van een duurzame bestaanswijze zijn 200 vrouwen geholpen met hun voedseltuinen en georganiseerd om de markttoegang te verbeteren. Daarnaast wordt op kleine schaal de productiviteit van de rijstvelden verhoogd d.m.v. beter (zoet)watermanagement. Deze activiteit wordt momenteel geëvalueerd en opgeschaald naar andere gebieden.

Zie ook:
      Conserving Biodiversity of the Cacheu Mangroves National Park at Guinea Bissau
      Wetlands International: andere projecten
      Andere projecten in Guinée Bissau

Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée Bissau
Conserving the biodiversity of the Cacheu Mangroves Natural Park, Guinée BissauWereld Natuur Fonds Asmat Coastal Wetland, Papua, Indonesië, 2015-2018
WNF-Nederland is onderdeel van WWF, de grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld, werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren in 60 landen, waaronder Indonesië. Dit project streeft naar de bescherming en het duurzaam gebruik van mangrovebossen langs de zuidwestelijk kustlijn van Mimika en Asmat district in Papua, Indonesië. Met name ontbreekt kennis bij overheid en lokale bevolking om te voorkomen dat mangrove bossen in de toekomst grootschalig zullen verdwijnen. WWF-Indonesië brengt daarom het gebied in kaart om de kwetsbare gebieden en de aangetaste (gedegradeerde) gebieden aan te geven als basis voor beheerplannen en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen te monitoren via geo-tagging. Zeven gemeenschapsgroepen worden getraind om uiteindelijk 80 ha mangrove gebied te herstellen en duurzaam te gebruiken. Daarnaast zorgt WWF dat natuureducatie in het onderwijscurriculum wordt opgenomen zodat kinderen leren over de waarde van mangrove gebieden.

De Turing Foundation maakt dit mogelijk door € 162.500 te doneren (waarvan € 25.000 in 2018)

Update december 2015: Het mangrove gebied (ruim 196.000 ha) is in kaart gebracht. Er is een analyse gemaakt van de huidige staat van de natuur, de kansen en de bedreigingen. Het mangroveherstel kan in 2016 beginnen. WNF ontwikkelde al eerder drie lesmodules over natuur. Deze modulkes zijn officieel erkend en geïntegreerd in het basisonderwijs curriculum. In de eerste helft van 2015 heeft WNF nieuwe lespakketten geproduceerd voor de zes deelnemende scholen. Het gebruik wordt begin 2016 geëvalueerd.

Update oktober 2019: De financiële bijdrage van de Turing Foundation heeft WWF-Indonesië slagkracht gegeven om de aandacht voor dit gebied te intensiveren. Hierdoor staat met name bij gemeenschappen het belang van mangrove hoog op de agenda. Voor een veel groter gebied dan beoogd, namelijk ruim 60.000 ha, zijn afspraken gemaakt om bepaalde activiteiten niet of minder te doen waardoor natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden en het gehele gebied een beschermstatus heeft gekregen. Positieve ontwikkelingen blijven afhankelijk van de grillen van overheidsinstanties, maar met een gedragen onderwijscurriculum, grondige gebiedskaart en bindende afspraken over beter gebruik van een groot mangrove gebied, zijn de gemeenschappen hier beter tegen bestand.

Zie ook:
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Papua

De ongerepte bossen van Papua, Indonesië
De ongerepte bossen van Papua, IndonesiëZoological Society of London Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen, 2016-2018
Zoological Society of London (ZSL) verbindt wetenschap, natuurorganisaties en de mensen in het veld om zo effectief mogelijk bij te dragen aan natuurbescherming. Ze overziet in ruim 50 landen diverse natuurbeschermingsprojecten, waaronder op de Filippijnen sinds 2007.

Na de tyfoon Haiyan in november 2013, is de interesse in mangroven als kustbescherming toegenomen op de Filippijnen. De Turing Foundationondersteunde ZSL in 2014/2015 om via een trainingsprogramma versneld kennis overdragen over bewezen effectieve herstel- en beschermmethodes. ZSL wil de capaciteit op de Filippijnen verder vergroten door nog eens 300 trainers te trainen en het nationale besef van het belang van mangrove te vergroten door onderzoek en meer bewustwording door o.a. een 3de nationale conferentie en een 'award' voor de beste mangrove.

De Turing Foundation doneert € 165.000 aan dit project (50% van de totale begroting, waarvan € 50.000 in 2018).

Update oktober 2019: Er zijn uiteindelijk meer dan de beoogde 300 mensen getraind maar de animo was in het tweede jaar wel een stuk minder. ZSL onderzoekt hoe ze drempels kan weghalen. Alumni rapporteren via facebook, dat als info- en hulplijn fungeert, over 1.392 ha hersteld gebied. Dat is meer dan het gestelde doel van 500 ha. De derde nationale conferentie werd in maart 2018 goed bezocht door 240 mensen. Tijdens een 'For the Sea' eind 2017 is de mangrove award wedstrijd gelanceerd en vindt de uitreiking in oktober 2019 plaats. Een van de genomineerden is het Silonay ecopark in Calapan, die we kennen van het ondersteunde project van Conservation International.

Zie ook:
      Zoological Society of London: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen

Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, Filippijnen
Opschalen capaciteit voor het herstel en behoud van mangroven, FilippijnenConservation International Mangrove Rehabilitatie, Verde Island Passage, Filippijnen, 2014-2017
Conservation International (CI) verricht al ruim 25 jaar waardevol werk om de natuur te beschermen en politiek, bedrijfsleven en de maatschappij hierbij te betrekken. In samenwerking met de lokale Filipijnse bevolking wil CI mangrovegebied herstellen. Naar aanleiding van nieuwe kansen scherpt CI in 2018 hun plan aan en het doel wordt een 'Green Wall of Mindoro' creëren. Langs de 100 km noordelijke kust en als tweede fase de 240 km oostelijke kust van Mindoro wil CI een groene kuststrook van 100 meter landinwaarts realiseren met mangrove en strandbossen.

De Turing Foundation draagt € 320.000 bij aan het werk op Mindoro (waarvan € 100.000 in 2017). Daarme wordt in de eerste fase 300 ha mangrove gebied verrijkt en het beheer van 2.392 ha mangrove verbeterd in twaalf gemeenschappen.

Update januari 2019: De 'Green Wall Centre' in Silonay, Calapan is gelanceerd waarbij de provinciale overheid concrete toezeggingen deed. Dit is de 'hub' voor het gehele gebied en dient als voorbeeld voor andere gemeenschappen. Dit ecopark heeft inmiddels een beschermde status, een nieuw opgezette kwekerij, activiteiten die inkomsten genereren en het park wordt beheerd door een getraind vrijwillig lokaal team.

Zie ook:
      Conservation International: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen

Restored mangroves around a shrimp farm in Batangas, Verde Island Passage, Philippines
Restored mangroves around a shrimp farm in Batangas, Verde Island Passage, PhilippinesZoological Society of London Effectief herstel van mangroven, Filippijnen, 2014-2015
De Zoological Society of London (ZSL) heeft, naast twee grote dierentuinen, een gerenommeerde wetenschaps- en natuurbeschermingstak. Na de tyfoon Haiyan in november 2013, is de interesse in mangroven als kustbescherming toegenomen op de Filippijnen. ZSL wil daarom via een trainingsprogramma voor o.a. 100 trainers en via een nationale conferentie versneld kennis overdragen over bewezen effectieve methodes om mangroven te herstellen en te beschermen. Twee kustgebieden op het eiland Panay worden ingericht als demonstratiesites om de kennis in de praktijk toe te passen en de resultaten direct te volgen.

De Turing Foundation draagt € 70.000 bij in 2014 aan training van trainers en kennisoverdracht aan belanghebbenden om op effectieve wijze mangroven te herstellen op de Filippijnen.

Update december 2014: Op ons verzoek stelde ZSL een samenwerkingsovereenkomst op met Conservation International, die een Mangrove Rehabilitatie project opzet in de Filippijnen. Sinds de start van het project in oktober 2014, zijn de eerste vier trainingen gehouden, met goede opkomst, uitwisselingen en resultaten. Het is niet gelukt een Lead Mangrove Specialist te werven, dus deze rol wordt daarom nu deeltijd door twee specialisten ingevuld.

Update december 2015: Het Filipijnse mangrove team trainde in 2015 maar liefst 506 mensen en leidde 71 trainers op. De nationale conferentie was een succes met 143 deelnemers en een afsluitende krachtige ‘call for action’ van ruim 100 stakeholders. Het besef van het belang van mangrove groeit in het land. ZSL zal in 2016 volgen hoe de trainingen in 2015 ervoor hebben gezorgd dat meer mangrovegebied succesvol wordt hersteld.

Zie ook:
      Zoological Society of London: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen

Effectief herstel van mangroven, Filippijnen
Effectief herstel van mangroven, FilippijnenCARE Nederland Duurzame ontwikkeling van Mangrove gebieden, Aguégués Commune, Benin, 2011-2013
Care International is een wereldwijde ontwikkelingshulp organisatie. Dit project wil structureel kustbeheer mogelijk maken via bescherming en herplanting van mangroven in de Vallée du Couffo en Vallée de l'Ouémé in Benin, waar we ook via IUCN NL actief zijn met de organisatie AQUADED. Het ecologisch belang is erkend door de Ramsar conventie. Belangrijk onderdeel is het creëren van voedselzekerheid en alternatieve inkomsten voor de bevolking, die economisch volledig afhankelijk zijn van de mangrove bossen en dit kustgebied.

In totaal doneert de Turing Foundation € 160.000 aan dit project.

Update augustus 2013: Eind januari bezocht het team van de Turing Foundation het project. Duidelijk werd dat slechts een deel van de alternatieve inkomstenbronnen (zoals verwerking van waterhyacint) snel is opgepakt, terwijl de eerste bomen nog maar net zijn geplant.

Update juni 2014: We hebben besloten de bijdrage voor het derde jaar te laten vervallen. Er zijn teveel vragen en twijfels om met overtuiging en vertrouwen deze € 60.000 bij te dragen. Met name is de betrokkenheid van de lokale bevolking onvoldoende aangeslagen en vallen de resultaten van bijv. inkomen genererende activiteiten teveel tegen. We zijn niet overtuigd dat door nog een jaar te financieren, de activiteiten wel beklijven en zelfstandig en op duurzame wijze voortgezet worden.

Zie ook: Andere projecten in Benin

Sustainable development of Mangrove areas, Aguégués Commune, Benin
Sustainable development of Mangrove areas, Aguégués Commune, BeninWereld Natuur Fonds Duurzame financiering voor netwerken van beschermde zeegebieden, Koraaldriehoek, 2012
Het Wereld Natuur Fonds zet een fonds op om beschermde zeegebieden ("Marine Protected Areas" of MPA's) te initiëren en te beheren in de Koraaldriehoek: 50.000 km2 koraalrif, 50.000 km2 mangroven, en op open water 500.000 km2 broedgebieden en trekroutes van belangrijke vissoorten.

Het fonds helpt bij het overbruggen van financieringstekorten, totdat de regeringen ter plaatse hun financiering zelf op orde hebben. Tevens biedt het fond de mogelijkheid om snel te hulp te schieten bij urgente behoeften van beschermde gebieden.

De Turing Foundation draagt t/m 2012 € 600.000,- bij aan dit fonds.

Update mei 2012: De doelstelling om 50% meer beschermde zeegebieden te realiseren is ruim behaald: er is nu in totaal 3,5 miljoen ha zee tot MPA (Marine Protected Area) verklaard. In de Sulu-Sulawesi Marine Eco-region is een 'baseline' MPA gecreëerd in een van de meest bedreigde zeegebieden. Zowel het model voor investeringen als bestedingen is hier opgezet en getest, het financieringsmechanisme is nu voor 75% gereed.
Aandachtspunt: afspraken over 'no take zones' (zeegebieden waar helemaal geen vis gevangen mag worden) blijven moeilijk te realiseren.

Zie ook:
      The Coral Triangle Initiative
      Donation for Coral Protection (EZNC)
  Dr. Lida Pet Soede over het Coral Triangle Initiative (Television)
      The Coral Triangle Initiative (WWF website)
      Wereld Natuur Fonds: andere projecten
      Andere projecten in Indonesië
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere projecten in Papua Nieuw Guinea

Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om één baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.
Een anderhalve meter lange Napoleonbaars. Deze bijzondere koraalvissen worden levend gevangen voor aquaria en zeer chique restaurants. Om één baars te verdoven worden soms tienduizend vierkante meter koraal vergiftigd met cyanide, waarna duikers het versufte dier tussen het koraal uit in een mobiel aquarium hijsen.Acção para o DesenvolvimentoIUCN Nederland Biologische productie van maniok, Ingoré, Guinée Bissau, 2010-2012
Maniok, bonen en sorghum zijn na rijst de belangrijkste voedselgewassen in Guinée Bissau. De biologische productie van deze gewassen wordt door de lokale organisatie Acção para o Desenvolvimento als middel ingezet om bij te dragen aan bodemherstel. Pesticiden worden vervangen door mileuvriendelijke bestrijdingsmethoden. Zo kan de natuur herstellen - en kunnen vooral de zo belangrijke mangroven herstellen. In totaal worden 160 boeren uit 8 dorpen getraind in deze biologische productie. Na afloop van het project is het de bedoeling dat 1000 boeren uit 25 andere dorpen dit voorbeeldproject zullen volgen.

De Turing Foundation doneert via IUCN NL in totaal € 44.000 aan dit project.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Guinée Bissau

Het oogsten van maniok (cassava)
Het oogsten van maniok (cassava)ADEPAGODILIUCN Nederland Verbeterde biologische rijstbouw, Baai van Sangaréyah, Guinée Bissau, 2010-2012
In Guinée Bissau werken de lokale organisaties ADEPAG en ODIL samen om de biologische rijstbouw te (her)introduceren. Nu er een einde is gekomen aan de jarenlange goedkope rijstimport uit Azië is biologische rijstbouw voor de lokale boeren weer een goede investering. Dit project voorziet o.a. in 50 hectare aan nieuwe rijstvelden, praktijktrainingen en het opleiden van technici. Uiteindelijk moet de rijstopbrengst groeien tot 200 ton en het rendement van de opbrengst verzesvoudigen. De rijstbouw vindt in en rondom mangroven plaats en maakt gebruik van omdijkte velden met sluisjes.

De Turing Foundation doneert via IUCN NL in totaal € 66.000 aan dit project.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Guinée Bissau

Verbeterde biologische rijstbouw, Baai van Sangaréyah, Guinée Bissau, 2010-2012
Verbeterde biologische rijstbouw, Baai van Sangaréyah, Guinée Bissau, 2010-2012IUCN NederlandDONKO Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, Mali, 2010-2011
De Malinese organisatie DONKO werkt aan duurzaam beheer van het Doro-meer en de aangrenzende vloedvlakten in de provincie Kayes, het uiterste westen van Mali. Dit gebied is zowel economisch als biologisch van groot belang. In het projectgebied wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. In de vorige fase van het project zijn met succes cruciale afspraken vastgelegd in beheersovereenkomsten met de vele gebruikers van dit gebied (zoals vissers, landbouwers, herders en bosbouwers). Ook is er geïnvesteerd in duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant. De volgende fase van dit project wil vooral verder gaan met het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen voor 300 vrouwen met biologische groentetuinen, herbebossing van 26 hectare grond en via de schoolkinderen het natuurbewustzijn vergroten.

De Turing financiert dit project in 2010 via IUCN NL met € 33.000,-.

Update januari 2013: Het project heeft er toe bijgedragen dat er een aanzienlijke afname is van vervuiling van de wetlands, productietoename en een inkomensverbetering van producenten. De doelstelling is ruimschoots gehaald.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      DONKO: andere projecten
      Andere projecten in Mali

Biologische groentetuinen rond het Doro Meer, Mali
Biologische groentetuinen rond het Doro Meer, MaliPARTSIUCN Nederland Ecosystem Management voor de Murciellagos Baai, Filippijnen, 2007-2009
Murciellagos Bay is een kraamkamer van belangrijke en gevarieerde ecosystemen. De baai beslaat 8000 hectare en huisvest zeldzame en met uitsterven bedreigde vissoorten, schelpdieren en zeeschildpadden. Het gebied wordt bedreigd door vervuiling, overbevissing en destructieve visserij. De Filippijnse organisatie PARTS (Partner for Rural & Technical Service) probeert een deel van de koraalriffen, mangrovebossen en zeegrasvelden tot Marine Protected Area te laten verklaren, zodat illegale vispraktijken kunnen worden uitgebannen en het ecosysteem en de visstand kan herstellen. Er zal worden gewerkt aan een duurzame balans tussen natuurbescherming en de lokale economie, onder meer door het versterken van de visserijorganisaties in het merendeel van de 24 lokale vissersdorpen, en door te investeren in de natuureducatie van de lokale bevolking.

De Turing Foundation zal samen met IUCN Nederland de benodigde € 90.000,- financieren voor dit project, dat loopt tot juni 2009.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere zeegras projecten

Vissersdorp, Murciellagos Bay, Filippijnen
Vissersdorp, Murciellagos Bay, FilippijnenNSLCIUCN Nederland Duurzaam beheer van de biodiversiteit in de Lamit Baai, Filippijnen, 2007-2010
De Filippijnse organisatie NSLC (Network of Sustainable Livelihoods Catalysts) zet zich in voor duurzaam beheer van de Filippijnse natuur. De rijke biodiversiteit van Lamit Bay wordt bedreigd door commerciële overbevissing en dynamiet-visserij. De lokale bevolking, die leeft van visserij en de kweek van rode zeewier, zal meewerken om een netwerk van 350 hectare aan 'no-take' zones te beschermen (in de vorm van Marine Protected Area's). Naar verwachting zal deze bescherming van koraalriffen, zeegrasgebieden en mangrovebossen leiden tot het duurzaam beheer van de hele baai (50.000 hectare). Training van de lokale bevolking, en het creëren van duurzame alternatieve inkomstenbronnen, zijn wezenlijke onderdelen van het project.

De Turing Foundation en de IUCN Nederland financieren tot juli 2010 samen de projectkosten van € 88.000,-

Update 2010: Er zijn tijdens dit project drie nieuwe Marine Protected Areas gecreëerd. De dekking van het koraal ("coral cover") is sinds de start van het project met 10% toegenomen.

Zie ook:
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Filippijnen
      Andere zeegras projecten

10% meer koraaldekking gemeten in de Lamit Baai aan het eind van dit project (juli 2010)
10% meer koraaldekking gemeten in de Lamit Baai aan het eind van dit project (juli 2010)African Parks Dungonab Bay en Sanganeb Atoll Marine National Park, Sudan, 2007-2009
African Parks helpt Afrikaanse regeringen met het behouden, beheren en herstellen van zeven Nationale Parken. De stichting regelt fondsen voor de aanloopperiode (soms tientallen jaren), zet financieel duurzaam parkmanagement op, en helpt bij de economisch duurzame ontwikkeling van de bevolking in en rond de parken.

Sanganeb Atoll Marine National Park is de enige Atoll in de Rode Zee, en ligt ongeveer 23 km van de kust, in de buurt van Port Sudan. Er is nog relatief ongerept koraalrif te vinden, inclusief de daarbij horende fauna. Het park beslaat ongeveer 25 km2 (250 km2 als de bufferzone rondom wordt meegerekend). Het gebied is al twee maal genomineerd om aan het UNESCO werelderfgoed te worden toegevoegd.

Dungonab Bay National Park, aan de westkust van de Rode Zee, beslaat 800 km2 aan kust, mangroven, koraalriffen en eilanden. Het park biedt een enorme diversiteit aan leefomgevingen en diersoorten, waaronder belangrijke bedreigde soorten zoals de Dugong. Twee dorpen (waaronder Dungonab) zijn binnen de grenzen van het park gevestigd. De betrokkenheid van de bevolking en hun duurzame economische ontwikkeling vormen derhalve een belangrijk onderdeel van de beheersplannen van het park.

De Turing Foundation draagt de komende 5 jaar € 1.000.000,- bij aan het beschermen en opzetten van duurzaam management van deze twee nationale parken

Update oktober 2008: Helaas moet het African Parks Network zich noodgedwongen terugtrekken uit de marine parken Dungonab en Sanganeb in Sudan, vanwege het niet tot stand komen van de noodzakelijk drie jaars beheersovereenkomst met de Sudanes regering.

100.000 euro van de donatie die de Turing Foundation aan African Parks voor de Sudanese parken deed, is besteed aan twee belangrijke onderdelen van het project: infrastructuur en capacity building. Het gebouwde veldstation vlakbij Mohammed Qol blijft - hopelijk - in gebruik voor het parkmanagement en toezicht door de Sudanese autoriteiten. De Turing Foundation investeerde ook in de training van 18 rangers. Een aantal werd getraind in autoreparatie, techniek en elektriciteit, eerste hulp en bewakingstechnieken. Anderen volgende een duikcursus. Dankzij deze trainingen zijn de rangers nu beter voorbereid op hun natuurbeschermingstaken.

De belangrijkste les die African Parks heeft geleerd van dit project is dat zij niet meer aan toekomstige parkmanagement projecten begint, zonder eerst een lange termijn commitment van de desbetreffende regering te krijgen, samen met een duidelijk mandaat dat het daadwerkelijk mogelijk maakt het park te managen.

De Turing Foundation heeft begrip voor de ontstane situatie en respecteert de terugtrekking van African Parks uit Sudan. De Turing Foundation bedankt African Parks voor de prettige samenwerking, en de uitstekende rapportages gedurende het verloop van het project. De toezegging voor de resterende 900.000 euro wordt ingetrokken, conform de ontbindende voorwaarde die de lange termijn overeenkomst met de regering van Sudan betrof.

De Turing Foundation zal blijven investeren in projecten die ten goede komen aan de bescherming van de kraamkamers van de zee. Het is te hopen dat ook de talloze vissen en belangrijke koraalriffen in Sudan in de toekomst beschermd kunnen en zullen worden.

Zie ook:
      Donatie voor zeeparken in Soedan (Afrika Nieuws)
      Grant for African Parks from The Turing Foundation (APC)
      € 1 miljoen voor duurzame landbouw en ecosystemen in Afrika (persbericht)

Dungonab Bay Marine National Park
Dungonab Bay Marine National ParkDONKOIUCN Nederland Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer, Mali, 2007-2009
IUCN Nederland werkt samen met de Malinese organisatie DONKO aan duurzaam beheer van het Doro-meer en aangrenzende vloedvlakten in zuid-west Mali. In het projectgebied wonen 9500 mensen in 8 dorpen: boeren, veehoudende nomaden, en vissers. Er wordt gewerkt om deze mensen en de locale authoriteiten bewust te maken van het belang van duurzaam natuurbeheer, en hen te helpen daarover tot gezamenlijke afspraken te komen. Daarbij krijgen mensen ondersteuning bij het genereren van alternatieve inkomsten, bijvoorbeeld door het bijdragen van materiaal en kennis op het gebied van duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant.

De Turing Foundation financiert dit project, dat loopt tot juli 2009 (€ 44.000).

Update 2010: Dit project heeft cruciale beheersovereenkomsten bewerkstelligd tussen de vissers, landbouwers, herders en bosbouwers en andere gebruikers van dit gebied. Ook is er geïnvesteerd in duurzame groenteteelt, verduurzaamde visserij en boomaanplant. Het succes heeft tot een vervolgproject geleid voor de periode 2010-2012.

Zie ook:
      DONKO: andere projecten
      IUCN Nederland: andere projecten
      Andere projecten in Mali

Duurzame groenteteelt
Duurzame groenteteelt
top