Switch to English

AANVRAGEN MUSEA
De Turing Foundation wil meer mensen laten genieten van beeldende kunst in Nederland. De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen. Wij streven ernaar om in een vroeg stadium de beslissende bijdrage te kunnen geven en ontvangen een aanvraag bij voorkeur een jaar voorafgaand aan de start van een tentoonstelling. Wij dragen daarnaast incidenteel bij aan bijzondere kunstaankopen.

Wij gaan graag in gesprek met musea over de mogelijkheden en verzoeken u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen, alvorens een aanvraag in te dienen.

Aanvraagprocedure
Loop voor het indienen van uw aanvraag de volgende stappen door:
 1. Ga na of uw aanvraag overeenkomt met onze doelstellingen en beleidsvoorkeuren.
 2. Ga na of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden
 3. Neem per email of telefonisch contact op met de Turing Foundation over het indienen van de aanvraag
 4. Vul het aanvraagformulier volledig in
 5. Voeg de benodigde aanvullende documentatie toe
 6. Stuur het geheel, digitaal of schriftelijk, aan:

  Turing Foundation
  Margreet Korsten, directeur
  Herengracht 514
  1017 CC Amsterdam
  info@turingfoundation.org
Voor informatie over hoe wij met aanvragen omgaan verwijzen wij u naar onze beoordelingsprocedure.

Op onze kunstpagina vindt u alle projecten waaraan de Turing Foundation eerder een donatie heeft toegekend.

Voorwaarden
Tentoonstellingen:
 • Wij financieren tentoonstellingen op het gebied van oude, moderne en hedendaagse beeldende kunst;
 • Wij financieren alleen aanvragen die worden ingediend door een Nederlands museum;
 • Wij hebben een voorkeur voor:
  • Tentoonstellingen uit het buitenland en/of tentoonstellingen met belangrijke buitenlandse bruiklenen;
  • Schilderkunst tentoonstellingen;
  • Tentoonstellingen die potentieel een groot publiek kunnen bereiken dan wel een nieuw/ander publiek weten te bereiken dan het reguliere museumpubliek, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de tentoonstelling;
 • De tentoonstelling moet een aantoonbare en bijzondere betekenis hebben voor de collectie van het museum;
 • Wij ondersteunen alleen tentoonstellingen over beeldende kunst waarvan de kwaliteit van het getoonde, en van het tentoonstellingsconcept onmiskenbaar is;
 • Wij ondersteunen alleen tentoonstellingen waarbij een catalogus (of publicatie) verschijnt (gereed ten tijde van de opening van de tentoonstelling);
 • De aanvraag dient bij voorkeur minimaal n jaar voor de openingsdatum van de tentoonstelling bij de Turing Foundation te zijn ingediend;
 • Wij geven de voorkeur aan die musea die een gedegen marketingplan hebben om - naast de traditionele bezoekers - nieuw publiek te bereiken;
 • Wij hechten aan een rele prognose van het verwachte aantal bezoekers. Daarom keren wij bij goedkeuring van de aanvraag door het Bestuur 80% van de donatie direct uit, en de resterende 20% na het daadwerkelijk behalen van het verwachte aantal bezoekers. Als het aantal bezoekers met een percentage tussen de 20% en 50% achterblijft bij de verwachting, dan wordt 10% van de voorgenomen toekenning niet uitgekeerd. Bij een afwijking van 50% of meer wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd.
 • De Turing Foundation steunt naast Kunst ook projecten op het gebied van Biodiversiteit & Klimaatverandering. Daarom zijn wij benieuwd naar de visie van musea op duurzaamheid en vragen bij de aanvraag voor een tentoonstelling ook een korte toelichting op het beleid op duurzaamheid.
Kunstaankopen:
 • Wij dragen incidenteel bij aan kunstaankopen via kunstveilingen en -beurzen waarbij een opbod-systeem geldt;
 • Wij dragen alleen bij in de vorm van een extra laatste bieding;
 • Wij hebben een voorkeur voor kunstaankopen die worden ondersteund door de Vereniging Rembrandt;
 • Wij dragen bij aan de aankoop van het werk, niet aan transport- of restauratiekosten.
 • De Turing Foundation steunt geen:
  • Educatieve projecten;
  • Productie van nieuwe kunstwerken;
  • Individuele kunstenaars;
  • Monumentenzorg en/of restauratie en/of verbouwing van musea of anderszins;
  • Archiverings-, digitaliseringsprojecten en/of websites;
  • Tentoonstellingen die uitsluitend over videokunst, design, mode of (stads)geschiedenis gaan;
  • Kunstprijzengelden.
 • Bovendien geldt voor al onze donaties:
  • Wij financieren uitsluitend projecten die binnen onze doelstellingen vallen en aan onze voorwaarden voldoen;
  • Het project heeft geen winstoogmerk;
  • Het project is controleerbaar, met meetbare resultaten en een duidelijke tijdsafbakening;
  • Bij een aanvraag zijn eerdere toekenningen helemaal afgerond.


 • Aanvraagformulier
  Naast de hieronder genoemde aanvullende informatie verzoeken wij u vriendelijk het volgende aanvraagformulier kort en bondig en volledig in te vullen:

  aanvraagformulier


  Benodigde aanvullende informatie
  Wij verwachten bij iedere aanvraag de volgende bijlagen te ontvangen:
  • Projectplan met toelichting tentoonstellingsconcept;
  • Totale projectbegroting (bij meerjaren: meerjarenprojectbegroting) en een specificatie en motivering van het aangevraagde bedrag;
  • Marketingplan voor het project (inclusief informatie over bezoekersaantallen)
  • Informatie over randprogrammering (indien aanwezig)

  • Digitale objectenlijst met afbeeldingen van de tentoon te stellen werken (herkomst van de belangrijkste werken separaat toelichten, inclusief wel/niet eerder in Nederland te zien, en zo ja, waar en wanneer);
  • Kort CV van de tentoonstellingsmakers en deelnemende kunstenaars;

   m.b.t. uw organisatie:
  • Een kopie van een actueel uittreksel van maximaal n jaar oud uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Een samenvatting van het meest recente beleids- en activiteitenplan;
  • De meest recente balans- en resultatenrekening van uw organisatie en het meest recente jaarverslag;

  top